Georgia

Georgia

Photos taken by Samuel Kürz and myself on iPhone

Armenia

Armenia

Photos taken by Samuel Kürz and myself on iPhone